Menu rozwijane

Kapituły orderów

Na czele Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Odrodzenia Polski , Orderu Krzyża Wojskowego i Orderu Krzyża Niepodległości stoją Kapituły. Kapituła stoi na straży honoru orderu, dla którego została ustanowiona.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, a w szczególności:

 1. opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu, wniesione przez Prezesa Rady Ministrów przed ich przedstawieniem Prezydentowi,
 2. może wystąpić do Prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia,
 3. zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących orderu,
 4. może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących orderu.

Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu podejmuje uchwały:

 1. o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
 2. stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub pozbawienia orderu lub że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. Kapituła może zaproponować nadanie innej niż proponowana klasy orderu.

Członkami Kapituł orderów mogą być tylko obywatele polscy. Kapituła orderu działa na podstawie swojego statutu, zatwierdzonego przez Prezydenta.

Kapituła Orderu Orła Białego

Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Orła Białego na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

Skład Kapituły:

    1. Prezydent RP Andrzej DUDA – Wielki Mistrz Orderu, przewodniczy Kapitule
    2. Michał Kleiber – Kanclerz Orderu
     powołany 7 sierpnia 2021 r.
     Kawaler Orderu Orła Białego od dnia 28 kwietnia 2016 r.
    3. Irena Zofia Romaszewska – Sekretarz Kapituły
     powołana 7 sierpnia 2021 r.
     Dama Orderu Orła Białego od dnia 28 kwietnia 2016 r.
    4. Adam Bujak – członek Kapituły
     powołany 29 maja 2018 r.
     Kawaler Orderu Orła Białego od dnia 12 kwietnia 2017 r.
    5. Wojciech Roszkowski – członek Kapituły
     powołany 7 sierpnia 2021 r.
     Kawaler Orderu Orła Białego od dnia 22 kwietnia 2020 r.
    6. Bronisław Wildstein – członek Kapituły
     powołany 29 maja 2018 r.
     Kawaler Orderu Orła Białego od dnia 28 kwietnia 2016 r.

Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari

Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari w czasie pokoju tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły. Powyższych przepisów nie stosuje się w czasie wojny.

Kadencja ostatniego członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari Zygmunta Gebethnera minęła 22 czerwca 2016 r.

Kapituła Orderu Odrodzenia Polski

Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski tworzą Wielki Mistrz Orderu i ośmiu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

Skład Kapituły: 

 1. Prezydent RP Andrzej DUDA – Wielki Mistrz Orderu przewodniczy Kapitule,
 2. Wiesław JOHANN – Kanclerz Orderu powołany 7 sierpnia 2021 r.
  Kawaler Orderu Odrodzenia Polski od dnia 10 listopada 2008 r.
 3. Władysław ORTYL – Sekretarz Kapituły powołany 7 sierpnia 2021 r.
  Kawaler Orderu Odrodzenia Polski od dnia 6 listopada 2015 r
 4. Piotr ANDRZEJEWSKI – członek Kapituły powołany 7 sierpnia 2021 r.
  Kawaler Orderu Odrodzenia Polski od dnia 17 kwietnia 2004 r.
 5. Maria GINTOWT–JANKOWICZ – członek Kapituły powołana 7 sierpnia 2021 r.
  Dama Orderu Odrodzenia Polski od dnia 3 maja 2006 r.
 6. Maciej ŁOPIŃSKI – członek Kapituły powołany 18 kwietnia 2018 r.
  Kawaler Orderu Odrodzenia Polski od dnia 17 marca 2011 r.
 7. Andrzej Stanisław PORAWSKI – członek Kapituły powołany 26 lutego 2020 r.
  Kawaler Orderu Odrodzenia Polski od dnia 25 maja 2009 r.
 8. Mieczysław RYBA – członek Kapituły powołany 7 sierpnia 2021 r.
  Kawaler Orderu Odrodzenia Polski od dnia 6 listopada 2015 r.
 9. Krzysztof SZWAGRZYK – członek Kapituły powołany 7 sierpnia 2021 r.
  Kawaler Orderu Odrodzenia Polski od dnia 6 listopada 2015 r.

 

Kapituła Orderu Krzyża Wojskowego

Kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły.

Skład Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego:

 1. gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ – Kanclerz Orderu, powołany 21 lutego 2017 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 5 maja 2011 r.
 2. płk. Grzegorz KALICIAK – Zastępca Kanclerza Orderu,  powołany 29 lipca 2019 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 28 kwietnia 2009 r.
 3. płk. Adam WIAK – Sekretarz Kapituły, powołany 29 lipca 2019 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 8 maja 2007 r.
 4. st. chor. szt. Marek GÓRSKI – członek Kapituły, powołany 29 lipca 2019 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 11 sierpnia 2012 r.
 5. chor. Piotr. H.– członek Kapituły, powołany 29 lipca 2019 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od 2012 r.
 6. mjr Tomasz NOWICKI – członek Kapituły, powołany 29 lipca 2019 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 8 maja 2007 r.

 

Kapituła Orderu Krzyża Niepodległości

Kapitułę Orderu Krzyża Niepodległości tworzą Kanclerz Orderu i pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Krzyża Niepodległości na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły. Pierwszego Kanclerza oraz pierwszych członków Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości powołał Prezydent spośród pierwszych dwudziestu odznaczonych tym orderem.

Skład Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości: 

 1. Zygmunt MIESZCZAK – Kanclerz Orderu Krzyża Niepodległości, powołany 5 listopada 2018 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Niepodległości od dnia 13 stycznia 2017 r.
 2. Stefan Andrzej ŁUCZYŃSKI ‑ członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, powołany 5 listopada 2018 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Niepodległości od dnia 13 stycznia 2017 r.
 3. Maria Luiza SKAWIŃSKA – członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, powołana 5 października 2021 r.
  Dama Orderu Krzyża Niepodległości od dnia 15 kwietnia 2015 r.
 4. Bohdan Zbigniew WALASEK – członek Kapituły Orderu Krzyżu Niepodległości, powołany 5 października 2021 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Niepodległości od dnia 16 lipca 2016 r.
 5. wakat
 6. wakat