Menu rozwijane

W świetle regulacji art. 144 Konstytucji, Prezydent – korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – wydaje akty urzędowe. Dla swojej ważności wymagają one, co do zasady, podpisu Prezesa Rady Ministrów. Dokonując kontrasygnaty, Prezes Rady Ministrów przyjmuje za ten akt polityczną odpowiedzialność przed Sejmem.

 Art. 144 ust. 3 Konstytucji zwalnia z wymogu uzyskania kontrasygnaty szereg aktów urzędowych Prezydenta. W katalogu prezydenckich prerogatyw Konstytucja wymienia:

 • zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu,
 • zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
 • skracanie kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,
 • inicjatywę ustawodawczą,
 • zarządzanie referendum ogólnokrajowego,
 • podpisywanie albo odmowę podpisania ustawy,
 • zarządzanie ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zwracanie się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,
 • wniosek do Trybunału Konstytucyjnego,
 • wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
 • desygnowanie i powoływanie Prezesa Rady Ministrów,
 • przyjmowanie dymisji Rady Ministrów i powierzanie jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
 • wniosek do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
 • odwoływanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
 • zwoływanie Rady Gabinetowej,
 • nadawanie orderów i odznaczeń,
 • powoływanie sędziów,
 • stosowanie prawa łaski,
 • nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 • powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 • powoływanie Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
 • powoływanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • powoływanie prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • wniosek do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
 • powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • nadawanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływanie i odwoływanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wydawanie zarządzeń na zasadach określonych w art. 93 Konstytucji,
 • zrzeczenie się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.