Wtorek, 11 grudnia 2018

Grudzień 2018 r.

 

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie - podpisana dnia 11 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 2. Ustawa z dnia  22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 4. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ru­munii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.  - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 6.  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 7. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 8. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 9. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 10. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 12. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 13. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 14. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 15. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 16. Ustawa z dnia 23 października  2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 17. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 18. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 12 grudnia 2018 r. Pobierz informację
 19. Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym – podpisana dnia 17 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 20. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 18 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 21. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – podpisana dnia 18 grudnia 2018 r. Pobierz Informację

 22. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – podpisana dnia 18 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 23. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – podpisana dnia 18 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 24. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana dnia 18 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 25. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – podpisana dnia 18 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 26. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw -  podpisana dnia 20 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 27. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej - podpisana dnia 20 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 28. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług -  podpisana dnia 20 grudnia 2018 r. Pobierz informację  

 29. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - podpisana dnia 20 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 30. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach - podpisana dnia 20 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 31. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 21 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 32.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 21 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 33. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – podpisana dnia 28 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 34. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – podpisana dnia 28 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 35. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – podpisana dnia 28 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 36. Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r.  o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracow­nikami przedsiębiorstwa górniczego – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 37. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 38. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 39. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicz­nej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 40. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 41. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 42. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 43. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 44. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rze­czypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjed­noczonych w sprawie zmian klimatu – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 45. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

 46. Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana dnia 29 grudnia 2018 r. Pobierz informację

   

Pliki do pobrania

Informacja w sprawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie [RTF]
Informacja ws. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych [RTF]
Informacja ws.ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych [RTF]
Informacja ws. ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską [RTF]
Informacja ws. ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ru­munii [RTF]
Informacja ws. ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja ws. ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [RTF]
Informacja ws. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o SN [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych [RTF]
Informacja ws. ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych [RTF]
Informacja ws. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja ws. ustawy z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług [RTF]
Informacja ws. ustawy z dnia o zmianie ustawy o paszach [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej [RTF]
Informacja ws. ustawy z dnia o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych [RTF]
Informacja ws. ustawy z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja ws. ustawy z dnia o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o służbie zagranicznej [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego [RTF]
Informacja o ustawie o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski [RTF]
Informacja w sprawie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich [RTF]
Informacja o ustawie o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne [RTF]
Inf. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w RP sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Informacja o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw [RTF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.