Menu rozwijane

Logo-Razem-dla-Seniorow.png [102.46 KB]


Konkurs „Razem dla Seniorów” jest inicjatywą Agaty Kornhauser–Dudy, Małżonki Prezydenta RP. Nagroda ma promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Celem Konkursu jest:
     promowanie prospołecznej aktywności;
     uhonorowanie i promowanie szlachetnych, pożytecznych inicjatyw realizowanych na rzecz osób starszych; 
     zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych; 
     tworzenie warunków dla oddolnych inicjatyw na rzecz seniorów; 
     aktywizacja środowiska senioralnego i promocja wolontariatu senioralnego; 
     dostrzeżenie i nagłośnienie inicjatyw społecznych powstałych w okresie pandemii COVID–19; 
     zachęcanie osób prywatnych, instytucji i przedsiębiorców do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez podejmowanie aktywności na rzecz seniorów; 
     kształtowanie postaw prospołecznych, szczególnie wśród młodzieży, uwrażliwienie zarówno na potrzeby i potencjał osób starszych; 
     promowanie inicjatyw podejmowanych we współpracy z samorządem lokalnym;

Organizatorem Konkursu „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs rozstrzygany jest co najmniej w trzech kategoriach:

a)     Młodzi Seniorom; 
b)     Seniorzy Seniorom;
c)     Organizacja, Instytucja, Podmiot gospodarczy – Biznes dla Seniorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji Konkursu „Razem dla Seniorów” upływa 31 maja 2022 r.

Konkurs jest cykliczny i będzie organizowany corocznie.

  •  Wręczenie nagród i dyplomów odbywać się będzie każdego roku podczas uroczystej gali, w terminie przypadającym między 1 października tj. Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, a 14 listopada tj. Ogólnopolskim Dniem Seniora i Światowym Dniem Seniora.
  • Kapituła Konkursu będzie obradowała i podejmowała decyzje na posiedzeniach w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem Internetu.
  • Rekomendacje do Konkursu w każdej kategorii zgłaszają Członkowie Kapituły oraz podmioty zewnętrzne (m.in. Wojewódzkie Rady Pożytku Publicznego).
  • Kapituła Konkursu w wyniku jawnego głosowania wybierze maksymalnie po 3 finalistów do poszczególnych kategorii Konkursu spośród własnych rekomendacji oraz nadesłanych przez zewnętrzne podmioty.
  • Nagrodę główną w każdej kategorii w drodze głosowania – jednemu z trzech finalistów – przyznaje Kapituła Nagrody po konsultacjach z Małżonką Prezydenta RP.
  • W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia – zwycięzcę wskaże Małżonka Prezydenta RP.

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka, list Małżonki Prezydenta RP oraz nagroda rzeczowa. Finaliści Konkursu otrzymują dyplom.

Szczegółowe pytania dotyczące Nagrody „Razem dla Seniorów” prosimy kierować pod nr tel.: 22 695 26 56 lub 22 695 28 18, 22 695 21 59, e–mail: [email protected]

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Korespondencji
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10
z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów” 

Inicjatywy

Inicjatywy