Menu rozwijane

Etap wojewódzki II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP rozstrzygnięty!

Mamy przyjemność ogłosić, iż decyzją Komisji Konkursowej do etapu ogólnopolskiego Konkursu zostało zakwalifikowanych 16 Kół reprezentujących każde z województw.

Lista zwycięzców etapu wojewódzkiego II edycji
Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeziej Łące „Brzeziołączanki” z województwa dolnośląskiego
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Czemlewie z województwa kujawsko–pomorskiego
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach z województwa lubelskiego
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Kowalewianki z województwa lubuskiego
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Lipcach Reymontowskich z województwa łódzkiego
 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance z województwa małopolskiego
 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Niemojkach z województwa mazowieckiego
 8. Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie z województwa opolskiego
 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Sokołowskiej z województwa podkarpackiego
 10. Koło Gospodyń Wiejskich w Długołęce z województwa podlaskiego
 11. Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu z województwa pomorskiego
 12. Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwona Jarzębina” w Kamesznicy z województwa śląskiego
 13. Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” w Jaworzu z województwa świętokrzyskiego
 14. Koło Gospodyń Wiejskich w Możnych „ZaMożne” z województwa warmińsko–mazurskiego
 15. Koło Gospodyń Wiejskich Imielno „Imielnianki to fajne Babki” z województwa wielkopolskiego
 16. Koło Gospodyń Wiejskich „Domysłów” z województwa zachodniopomorskiego

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział, zaś laureatom składamy gratulacje, życząc powodzenia podczas finałowych zmagań.

Wzorem ubiegłego roku dyplomy dla laureatów i uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu zostaną przesłane pocztą.

 


 
Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: [email protected]:

– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,
– potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
– krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła), prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową na adres e–mail.

Etap wojewódzki
Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów cząstkowych:
– oceny formalnej kart zgłoszeniowych
– oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.
 
W II etapie Komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim.

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.
 
Nagrody:
Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w czerwcu 2022 r., który planowany jest w formule stacjonarnej.
 
Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą na etapie wojewódzkim Konkursu 2. i 3. miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy Laureatów.
 
Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy–wyróżnienia.

Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

Etap ogólnopolski
Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim.
 
Planowany termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: czerwiec 2022 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.
 
Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: „Ostatki w polskiej tradycji”.
 
Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.
 
Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na potrzeby Konkursu:
– specjały kuchni regionalnej, o których mowa w § 12 pkt 1 Regulaminu Konkursu, obejmujące dwa wyroby cukiernicze oraz trzy potrawy wytrawne, nawiązujące do tradycji ostatków,
– inscenizację słowno–muzyczno–ruchową, o której mowa § 12 pkt 2 Regulaminu Konkursu, nie dłuższą niż 4 minuty.
 
Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły
w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w dniu Konkursu
na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.
 
Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

Nagrody:
Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję konkursową.

Miejsca 2. i 3. oraz 13 wyróżnień otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich, które uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów.
 
Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:
 
1. miejsce – 10.000,00 zł brutto;
2. miejsce – 6.000,00 zł brutto;
3. miejsce – 4.000,00 zł brutto.
 
Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).
 
Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.
 
Koła Gospodyń Wiejskich, które zostaną Laureatami Konkursu otrzymają także zaproszenie do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w roku, w którym odbywa się Konkurs.
 
Finaliści Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.
 
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Biura Wydarzeń Krajowych KPRP w godz. 9.00–15.00; tel. 22 695 11 99.

Skład Komisji II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP:

 1. Przewodnicząca Komisji: dr Barbara Fedyszak–Radziejowska – Doradca Prezydenta RP, etnograf, socjolog
 2. Iwona Bocian–Zaciewska – Dyrektor, Redaktor Naczelna TVP Kobieta
 3. Jacek Boniecki – Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego
 4. Danuta Lebioda – Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych
 5. Małgorzata Orlewicz etnograf, menadżer kultury
 6. Maciej Paradowski – Członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP
 7. Grzegorz Rzeszotarski – Szef Kuchni Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 8. ks. Andrzej Sochal – Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, animator działalności Kół Gospodyń Wiejskich

Sekretarz Komisji: Natalia Lis – specjalista w Biurze Wydarzeń Krajowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich_informacja.jpg [1.99 MB]

Inicjatywy

Inicjatywy