Menu rozwijane

17 marca 2022

Małżonka Prezydenta złożyła jednodniową wizytę w Nowym Jorku, by z przedstawicielami ONZ omówić sytuację w Polsce w kontekście przyjmowania uchodźców z Ukrainy, skalę zjawiska oraz wynikające z tego potrzeby w dłuższej perspektywie czasowej.

Pierwszej Damie towarzyszyli: Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski oraz prof. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

 

  • Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Humanitarnych

 

Wizytę w Stanach Zjednoczonych Pierwsza Dama rozpoczęła od spotkania z Joyce Msuya, Zastępczynią Sekretarza Generalnego ONZ ds. Humanitarnych i Koordynatora ONZ ds. Sytuacji Kryzysowych.

02__Agata_Kornhauser_Duda_Joyc_Msuya_Zastepczynia_SG_ds_humanitarnych _20220317_GJA_5620.jpg [472.42 KB]

Agata Kornhauser–Duda przedstawiła sytuację Polski w kontekście przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Mówiła o skali zjawiska i zakresie potrzeb, także w dłuższej perspektywie czasowej.

Rozmowa dotyczyła działań podejmowanych przez Polskę na rzecz osób uciekających z ogarniętego wojną kraju, a także pozostających w Ukrainie. Mówiono o ewakuacji mieszkańców i pomocy humanitarnej kierowanej do wszystkich potrzebujących, szczególnie chorych i dotkniętych niepełnosprawnością dzieci i dorosłych oraz podopiecznych domów opieki społecznej.

05__Agata_Kornhauser_Duda_Joyc_Msuya_Zastepczynia_SG_ds_humanitarnych _20220317_GJA_5666.jpg [522.52 KB]

Podczas spotkania omówiono działania organizacji pozarządowych i międzynarodowych. Pierwsza Dama poinformowała, że z uwagi na bezprecedensową skalę kryzysu uchodźczego Polska potrzebuje pomocy w odpowiedzi na potrzeby humanitarne uchodźców, zwłaszcza jeśli chodzi o działania koordynacyjne i wsparcie finansowe. Zastępczyni SG ONZ ds. humanitarnych, Joyce Msuya, wyraziła ogromne uznanie dla działań podejmowanych przez Polskę na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy i osób uciekających przed wojną, dziękując za doskonałą dotychczasową współpracę. Zapewniła o woli kontynuacji wspólnych działań i poprosiła o wsparcie Pierwszej Damy w zakresie rzecznictwa humanitarnego w celu uzyskania wpłat na apel humanitarny ONZ.

 

  • Biuro Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

 

Także w siedzibie ONZ Pierwsza Dama rozmawiała z Ilze Brands Kehris, Zastępczynią Sekretarza Generalnego ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR – Biuro Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka).

19__Agata_Kornhauser_Duda_Ilze_Brands_Kehris_Zastepca_SG_ds_praw_czlowieka_20220317_GJA_6150.jpg [597.50 KB]

OHCHR jest głównym organem pomocniczym w obszarze ochrony praw człowieka wyrażonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i późniejszych dokumentach.

Podczas tego spotkania skoncentrowano się na sytuacji uchodźców ze szczególnym naciskiem na dbałość o realizację pełni ich praw, w tym do pracy, nauki, opieki medycznej.

Pierwsza Dama poinformowała o przepisach ustawy regulującej zasady wsparcia uchodźców, w szczególności włączenia ich do systemu PESEL, co umożliwi im dostęp do opieki medycznej i edukacji w naszym kraju. Małżonka Prezydenta nakreśliła wyzwania wynikające z przyjęcia tak dużej grupy przybyszów składającej się głównie z kobiet i dzieci. W tym kontekście wskazała na wieloletnią obecność w Polsce bardzo licznej diaspory ukraińskiej, będącej wzorcem integracji społecznej, której pomoc i zaangażowanie mają istotne znaczenie dla sprawnego przyjęcia uchodźców. Po wybuchu wojny pozwoliło to ponad milionowi dwustu tysiącom obywateli Ukrainy znaleźć bezpieczne schronienie, w większości w prywatnych domach Polaków.

Małżonka Prezydenta akcentowała, że wszyscy uciekający przed wojną zostali przyjęci w Polsce niezależnie od narodowości, rasy czy religii. Pierwsza Dama wspomniała także o ryzyku działania grup przestępczych parających się handlem ludźmi wobec przybywających, zwłaszcza kobiet i dziewcząt. 

Ilze Brands–Kehris podziękowała za wszystkie informacje i wyraziła wdzięczność za pomoc i zaangażowanie Polski w opiekę i pomoc udzielaną uchodźcom.

 

  • Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych

 

Spotkanie z Natalią Kanem, Dyrektorką Wykonawczą UNFPA oraz z jej Zastępcą Ibem Petersenem dotyczyło w głównej mierze pomocy ukraińskim mamom i dzieciom.

08__Agata_Kornhauser_Duda_UNFPA_Ib_Petersen_zastepca_Dyrektora_Wykonawczego_20220317_GJA_5801.jpg [435.20 KB]

Pierwsza Dama omówiła sytuację uchodźców ukraińskich w Polsce, przedstawiła obecną oraz prognozowaną skalę zjawiska oraz zakres potrzeb tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci.

Natalia Kanem wyraziła ogromne podziękowania dla Polski za pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy oraz przedstawiła działania podejmowane przez UNFPA w celu odpowiedzi na potrzeby humanitarne ludności. Jedną z grup, będących w centrum aktywności Funduszu są kobiety w ciąży.

W odpowiedzi Pierwsza Dama opisała możliwości pomocy i wsparcia, jakie mogą one uzyskać w Polsce. W trakcie dyskusji przedstawiła także wyzwania związane z ewakuacją dzieci z ukraińskich sierocińców. Z uwagi na rosnące potrzeby humanitarne i bezprecedensową skalę kryzysu poprosiła o wsparcie Polski w odpowiedzi na kryzys, zwłaszcza odnośnie do działań koordynacyjnych i wsparcia finansowego.

09__Agata_Kornhauser_Duda_UNFPA_Ib_Petersen_zastepca_Dyrektora_Wykonawczego_20220317_GJA_5832.jpg [697.58 KB]

 

  • UNICEF

 

O sytuacji dzieci uchodźców ukraińskich w Polsce, udzielanej im pomocy i rozwiązaniach systemowych, w tym opiece medycznej i nauce w polskich szkołach Małżonka Prezydenta rozmawiała w Nowym Jorku z przedstawicielami UNICEF.

15__Agata_Kornhauser_Duda_Hannan Sulieman_Manuele_Fontaine_UNICEF_20220317_GJA_6060.jpg [540.15 KB]

W czwartek w siedzibie UNICEF Pierwsza Dama spotkała się z Hannan Sulieman, Zastępczynią Dyrektorki Wykonawczej UNICEF oraz Manuelem Fontainem, Dyrektorem ds. Programów w Sytuacjach Nadzwyczajnych UNICEF. 

Przedstawiciele UNICEF poinformowali o działaniach, które prowadzą w Ukrainie, w tym o dostarczanych do Lwowa i dystrybuowanych w głąb kraju transportach pomocy dla ludności pozostającej na miejscu. Aby pomóc przemieszczającym się wewnętrznie lub zmierzającym ku granicy kobietom i dzieciom UNICEF ustanowił, we współpracy z miejscowymi władzami i organizacjami pozarządowymi, sieć tzw. Blue Dots – punktów, w których osoby uciekające mogą uzyskać czasowe schronienie, pomoc i informacje, pomagające w zaplanowaniu dalszej podróży.

17__Agata_Kornhauser_Duda_Hannan Sulieman_Manuele_Fontaine_UNICEF_20220317_GJA_6121.jpg [321.36 KB]

Agata Kornhauser–Duda przedstawiła informacje nt. sytuacji humanitarnej oraz pomocy, jaką otrzymują w Polsce uchodźcy, w szczególności dzieci. Wskazała na trudną sytuację i szczególne potrzeby osób z dotkniętych niepełnosprawnościami oraz ewakuowanych do Polski sierot. Pierwsza Dama, która zabiega o stworzenie koalicji Małżonek Prezydentów oraz przedstawicielek rodzin królewskich w celu połączenia działań na rzecz ofiar wojny, poinformowała o podjętych w ramach tej współpracy inicjatywach. Poprosiła także o wsparcie Polski w odpowiedzi na kryzys, zwłaszcza odnośnie działań koordynacyjnych i wsparcia finansowego.

 

  • Globalny Pakt Narodów Zjednoczonych

 

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ. W czwartek Pierwsza Dama odbyła rozmowę z Sandą Ojiambo, Dyrektorką Wykonawczą instytucji.

27__Agata_Kornhauser_Duda_Sanda_Ojiambo_Dyrektor_Wykonawcza_UN_Global_Compact_20220317_GJA_6518.jpg [685.28 KB]

Sanda Ojiambo przedstawiła działania UNGC w kontekście wojny w Ukrainie, w szczególności mobilizację 30 tysięcy firm z całego świata zrzeszonych lub współpracujących z UNGC. Wskazała także na aktywność Global Compact Network Polska (polskiej gałęzi UNGC), które prowadzi zbiórki i dostarcza pomoc humanitarną dla uchodźców po obu stronach granicy. Wyraziła wdzięczność i uznanie dla skali i sprawności pomocy udzielanej przez Polskę Ukrainie. Podziękowała za zaoferowanie tymczasowej siedziby dla Global Compact Network Ukraine w Polsce.

26__Agata_Kornhauser_Duda_Sanda_Ojiambo_Dyrektor_Wykonawcza_UN_Global_Compact_20220317_GJA_6502.jpg [647.64 KB]

Agata Kornhauser–Duda wskazała na najważniejsze obszary, w których pomoc ze strony sektora prywatnego byłaby szczególnie ważna, np. usługi transportowe, dostarczanie leków i sprzętu medycznego. Następnie scharakteryzowała obecne i potrzeby rynku pracy w Polsce wynikające z profilu uchodźców, stanowiących w zdecydowanej przewadze kobiety, często z małymi dziećmi. Pierwsza Dama mówiła także o głównych założeniach spec–ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących dostępu do rynku pracy oraz edukacji.

Sanda Ojambo podziękowała za bardzo dogłębne i szczegółowe przedstawienie sytuacji, co pozwoli UNGC lepiej koordynować i planować działania pomocowe związanych z nim firm.

UNGC zachęca przedsiębiorców do wspierania działań pomocowych na rzecz Ukrainy, ale także wzywa do szczególnej troski o pracowników i ich rodziny pozostające na terenach objętych konfliktem.