Środa, 25 lutego 2009

Luty 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - podpisana dnia 6 lutego 2009 r.
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych - podpisana 12 lutego 2009 roku.
 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - podpisana 16 lutego 2009 r.
 4. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana 17 lutego 2009 r.
 5. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – podpisana 25 lutego 2009 r.
 6. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - podpisana 25 lutego 2009 r.
 7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów - podpisana 25 lutego 2009 r.
 8. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne - podpisana 25 lutego 2009 r.
 9. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - podpisana 25 lutego 2009 r.
 10. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - podpisana 25 lutego 2009 r.
 11. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. - podpisana 25 lutego 2009 r.
 12. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - podpisana 25 lutego 2009 r.
 13. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - podpisana 25 lutego 2009 r.
 14. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podpisana 25 lutego 2009 r.
 15. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 25 lutego 2009 r.
 16. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana 25 lutego 2009 r.
 17. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe raz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw - podpisana 25 lutego 2009 r.
 18. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie - podpisana 25 lutego 2009 r.
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.