Środa, 24 czerwca 2009

Czerwiec 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 1 czerwca 2009 roku;
 2. Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - podpisana 1 czerwca 2009 roku,
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - podpisana 9 czerwca 2009 roku,  ;
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin - podpisana 9 czerwca 2009 roku,
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy - podpisana 9 czerwca 2009 roku,
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks morski - podpisana 9 czerwca 2009 roku,
 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne - podpisana 9 czerwca 2009 roku,
 8. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych - podpisana 9 czerwca 2009 roku,
 9. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach - podpisana 9 czerwca 2009 roku,
 10. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - podpisana 9 czerwca 2009 roku.
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - podpisana 10 czerwca 2009 roku,
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - podpisana 10 czerwca 2009 roku,
 13. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych - podpisana 10 czerwca 2009 roku,
 14. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana 10 czerwca 2009 roku,
 15. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 czerwca 2009 roku,
 16. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej - podpisana 10 czerwca 2009 roku,
 17. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - podpisana 17 czerwca 2009 roku,
 18. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym - podpisana 17 czerwca 2009 roku,
 19. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych - podpisana 17 czerwca 2009 roku,
 20. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 17 czerwca 2009 roku,
 21. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji - podpisana 17 czerwca 2009 roku.
 22. Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - podpisana 24 czerwca 2009 r.;
 23. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych - podpisana 24 czerwca 2009 r.
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.