Poniedziałek, 28 września 2015

List prezydenta do uczestników Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

Pani

Izabela Albrycht

Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki

oraz
Uczestnicy 

Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

w Krakowie
 
 

Szanowni Organizatorzy, Uczestnicy i Goście Forum,

Szanowni Państwo!
 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to najnowsza i stwarzająca wielkie wyzwania dziedzina bezpieczeństwa narodowego. Ma ona charakter wielowymiarowy, wymagający zintegrowanego, kompleksowego podejścia i stworzenia spójnego systemu cyberbezpieczeństwa RP.

 

W tym kontekście cenną inicjatywą jest Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC, które umożliwi prezentację poglądów zarówno przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, świata nauki, jak też reprezentantów sektora prywatnego i organizacji międzynarodowych. Budowanie platform wymiany informacji i dobrych praktyk, a także tworzenie mechanizmów współpracy na arenie międzynarodowej stanowi istotny element zapewniania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

 

Polska – tak jak inne kraje – podejmuje działania mające na celu wzmacnianie i doskonalenie systemu ochrony przed zagrożeniami w tej dziedzinie. Warto tu wspomnieć o przyjętej niedawno Doktrynie cyberbezpieczeństwa RP, która stanowi podstawę koncepcyjną do przygotowania skoordynowanych w skali państwa działań, zarówno w odniesieniu
do sektora publicznego, jak i prywatnego.

 

Podkreślenia wymaga również fakt, że operacje w cyberprzestrzeni, w związku z ich hybrydowym charakterem, stanowią obecnie integralną część kryzysów i konfliktów polityczno-militarnych. Od skutecznych działań organów państwa oraz dobrej współpracy międzynarodowej w tym zakresie zależy, czy cyberprzestrzeń będzie stawać się w przyszłości polem pogłębiających się konfliktów, czy też środowiskiem bezpiecznym, służącym wszystkim, którzy z niej korzystają. Dyskusja o jej wymiarze militarnym jest niezwykle istotna także w kontekście szczytu NATO, który odbędzie się w 2016 roku w Warszawie.   

 

Wierzę, że zaproponowana innowacyjna formuła konferencji – debaty i dyskusje w ramach ścieżek tematycznych poświęconych kluczowym wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – pozwoli na wypracowanie konkretnych rekomendacji i rozwiązań, które będą służyć zarówno potrzebom państwa, jak i innym podmiotom.

 

Życzę wszystkim Państwu konstruktywnej i owocnej debaty oraz wielu ciekawych dyskusji.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 
 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.