Menu rozwijane

Zasady obejmowania Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizacji harcerskich i skautowych

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Protektorat (dalej zwany także protektoratem) nad ruchem harcerskim. Protektorat Prezydenta RP jest wyrazem uznania szczególnej roli ruchu harcerskiego w tworzeniu polskiej państwowości i kultywowaniu tożsamości narodowej, a także systematycznej i trwającej nieprzerwanie od ponad 100 lat pracy wychowawczej realizującej harcerski system wychowawczy.
 2. Honorowy Protektorat Prezydenta RP jest wyróżnieniem. Organizacja harcerska lub skautowa nie otrzymuje z tytułu jego przyznania jakichkolwiek gratyfikacji ze strony Kancelarii Prezydenta RP.
 3. Objęcie organizacji harcerskiej lub skautowej Honorowym Protektoratem
  jest uprawnieniem osobistym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej może objąć Honorowym Protektoratem organizacje harcerskie i skautowe, których działalność wychowawcza odbywa się w oparciu o tradycyjną metodę harcerską, mającą na celu kształtowanie − w duchu braterstwa, pracy nad sobą i służby dla ojczyzny − młodego pokolenia Polaków.
 5. O objęcie Honorowym Protektoratem mogą ubiegać się organizacje harcerskie i skautowe, które pracują harcerskim systemem wychowawczym, kierują się zasadami zawartymi w Prawie
  i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz działają nieprzerwanie co najmniej 5 lat.
 6. Organizacja harcerska lub skautowa ubiegająca się o objęcie przez Prezydenta RP Honorowym Protektoratem składa pisemny wniosek w terminie do 60 dni od objęcia urzędu
  przez Prezydenta RP. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Prezydenta RP.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 należy złożyć osobiście lub listownie w wersji papierowej  wraz z dokumentami określonymi odpowiednio w pkt. 8 i 9 w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Wiejska 10, 00–902 Warszawa). Pisemny wniosek o objęcie Honorowym Protektoratem przez Prezydenta RP powinien zawierać informacje
  o wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi (adres, numer telefonu, adres e–mail)
  oraz zostać podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji organizacji.
 8. Organizacje harcerskie i skautowe, występując o objęcie Honorowym Protektoratem Prezydenta RP po raz pierwszy, powinny złożyć pisemny wniosek, o którym mowa w pkt. 7 wraz z następującymi dokumentami:
 • aktualny statut organizacji,
 • informacje o członkach władz organizacji,
 • program działania organizacji na trwającą kadencję władz oraz najbliższe lata,
 • informacje o stanie ilościowym członków organizacji, liczby instruktorów, liczby jednostek organizacyjnych i miejsc ich działania,
 • sprawozdania merytoryczne i finansowe za okres 5 lat,
 • rekomendacje trzech organizacji już objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta RP, potwierdzających, że wnioskująca organizacja realizuje harcerski system wychowawczy,
 • podstawowe dokumenty metodyczne i programowe organizacji, opis misji i wizji działania,
 • wymagania stawiane instruktorom i programy kształcenia instruktorów,
 • informację o historii, dorobku i osiągnięciach organizacji,
 • dokumenty potwierdzające rejestrację organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Organizacje harcerskie i skautowe, które zostały już objęte Honorowym Protektoratem
  przez Prezydenta RP, mają prawo występować o objęcie nad nimi protektoratu przez nowo wybranego Prezydenta RP, przedkładając pisemny wniosek, o którym mowa w pkt. 7,
  wraz z następującymi dokumentami:
 • aktualny statut organizacji,
 • informacje o członkach władz organizacji,
 • program działania organizacji na trwającą kadencję oraz najbliższe lata,
 • informacje o stanie ilościowym członków organizacji, ilości instruktorów, ilości jednostek organizacyjnych i miejsc ich działania,
 • sprawozdania merytoryczne i finansowe za okres 5 lat.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent RP może uwzględnić wniosek niespełniający wymagań określonych w pkt. 5–9.
 2. Organizacje objęte Honorowym Protektoratem są zobowiązane informować Kancelarię Prezydenta RP o wszelkich zmianach statutu oraz zmianach w składzie władz naczelnych organizacji.
 3. Organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem nie otrzymują odrębnych honorowych patronatów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad organizowanymi przez siebie wydarzeniami. Wszelkie inicjatywy realizowane przez organizacje harcerskie mogą odbywać się w ramach Honorowego Protektoratu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem posługiwania się informacją o organizacji projektu pod Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie każdorazowo pisemnej akceptacji kierownictwa właściwej organizacji harcerskiej.
 5. W przypadku uzyskania akceptacji, o której mowa w pkt. 13, organizator projektu może posługiwać się informacją o Honorowym Protektoracie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drukach i materiałach informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem, a także wykorzystywać specjalny proporzec, który stanowi oznakę objęcia Honorowym Protektoratem przez Prezydenta RP.
 6. Informacja o objęciu Honorowym Protektoratem Prezydenta RP jest kierowana do organizacji w formie pisemnej tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
 7. Organizacja objęta Honorowym Protektoratem Prezydenta RP zobowiązana jest
  do umieszczenia informacji o protektoracie na swojej stronie internetowej, zgodnie
  z wytycznymi przekazanymi przez Kancelarię Prezydenta RP.
 8. Informacja o Honorowym Protektoracie Prezydenta RP jest publikowana na stronie internetowej prezydent.pl w zakładce: Aktualności/Protektorat nad Organizacjami Harcerskimi.