Menu rozwijane

Zasady udzielania Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Patronat Narodowy jako jedyny i wyłączny patron narodowy. Decyzja o objęciu Patronatu Narodowego jest uprawnieniem osobistym Prezydenta, w pełni uznaniowym i znajdującym się w jego wyłącznej gestii.

2. Organizatorzy przedsięwzięcia, które objęte zostało Patronatem Narodowym mają możliwość ubiegania się o patronaty honorowe  innych osobistości lub instytucji nad tym samym wydarzeniem, a informację o patronach honorowych mogą uwidaczniać obok Patronatu Narodowego Prezydenta RP.

3. Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad statutową działalnością instytucji, stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji. Prezydent RP nie obejmuje również Patronatem Narodowym zbiórek pieniężnych.

4. Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad przedsięwzięciami o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat może dotyczyć pojedynczej edycji danego przedsięwzięcia.

5. Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad przedsięwzięciami, których czas trwania wykracza poza aktualną kadencję.

6. Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad projektami znajdującymi się w fazie koncepcyjnej, przygotowawczej, nieposiadającymi zagwarantowanych źródeł finansowania.

7.  Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym lub marketingowym.

8. W przypadku pomników lub tablic pamiątkowych Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Narodowego nad ideą budowy oraz samym procesem powstawania pomnika – może natomiast zadecydować o objęciu takiego patronatu nad uroczystością odsłonięcia gotowego pomnika lub tablicy pamiątkowej.

9. Prezydent RP może objąć Patronat Narodowy nad filmami lub książkami po ich wcześniejszym zaprezentowaniu przez wnioskodawcę w Biurze Wystąpień i Patronatów Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP.

10. Prezydent RP może objąć Patronat Narodowy nad przedsięwzięciami, które odbywają się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Objęcie Patronatu Narodowego nad przedsięwzięciem nie oznacza deklaracji osobistego udziału  Prezydenta RP ani wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Kancelarię Prezydenta RP.

12. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat Narodowy składają pisemny wniosek na adres: Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00–902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.

13. Wnioski o Patronat Narodowy są rozpatrywane w Biurze Wystąpień i Patronatów Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP – tel. 22 695 22 33, email: [email protected].

14. Każdy wniosek powinien zawierać:
a.   informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e–mail, adresem strony internetowej; 
b.   szczegółowy opis i program przedsięwzięcia; 
c.   informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach; 
d.   materiały fotograficzne w przypadku wystaw, przygotowany do druku tekst publikacji w przypadku książek, film w końcowej fazie produkcji, listę referentów w przypadku konferencji naukowych; 
e.   wymagane zgody, zezwolenia i uzgodnienia w przypadku budowy pomników; 
f.    informacje na temat planowanych lub uzyskanych patronatów honorowych innych osób lub instytucji; 
g.   skład komitetów honorowych, organizacyjnych, komitetów budowy oraz kapituł nagród w przedsięwzięciach, których to dotyczy; 
h.   informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia oraz formach jego propagowania w mediach; 
i.    informację o innych instytucjach i osobach, których nazwy (nazwiska) lub logo będą promowane w związku z projektem; 
j.    dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za współpracę z Kancelarią Prezydenta RP.

15. W przypadku gdy o Patronat Narodowy ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp.

16. O decyzji w sprawie Patronatu Narodowego wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.

17. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Narodowego umieszcza okolicznościowy znak graficzny Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018” oraz  podaje informację o patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem; ponadto na stronach internetowych umieszcza link do www.prezydent.pl  w postaci aktywnego logotypu serwisu. Znak graficzny wnioskujący otrzymają – po przyznaniu patronatu – drogą elektroniczną.

18. Wnioskodawca może umieścić również Godło RP zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

19. W świetle Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (§ 24 i 25) nie jest możliwe używanie wizerunku Proporca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w materiałach dotyczących patronatu Prezydenta RP.

20. GODŁO RP oraz logotyp PREZYDENT.PL można pobrać ze strony www.prezydent.pl (Dla mediów/Materiały do pobrania: 
https://www.prezydent.pl/dla–mediow/materialy–do–pobrania/godlo–rp
https://www.prezydent.pl/dla–mediow/materialy–do–pobrania/logotyp–prezydentpl

21. Po zakończeniu wydarzenia objętego Patronatem Narodowym wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Biura Wystąpień i Patronatów Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim materiały prasowe, druki, foldery, plakaty, fotografie i filmy, a także link do strony internetowej przedsięwzięcia.

22. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania, o którym mowa wyżej, jego kolejny wniosek pozostawiony będzie bez rozpoznania.

23. Wybrane materiały mogą być opublikowane na stronie www.prezydent.pl.

24. Informacja o Patronacie Narodowym jest publikowana na stronie www.prezydent.pl w zakładce: Aktualności/Patronaty Prezydenta RP/PatronatNarodowy.