Menu rozwijane

Zasady udzielania Patronatu Honorowego Prezydenta RP Andrzeja Dudy/Zgody na udział Prezydenta RP w Komitecie Honorowym

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Patronat Honorowy jako patron jedyny i wyłączny. W Komitetach Honorowych Prezydent RP pełni funkcję Przewodniczącego. Decyzja o objęciu Patronatu Honorowego jest uprawnieniem osobistym Prezydenta, w pełni uznaniowym i znajdującym się w jego wyłącznej gestii. 
 2. W komitetach honorowych i kapitułach nagród Prezydent RP może objąć funkcję Przewodniczącego, o ile przedsięwzięcie nie jest objęte patronatami honorowymi innych osób i instytucji. Może także skierować swego przedstawiciela do udziału w komitecie lub kapitule.
 3. Prezydent RP obejmuje Patronat Honorowy nad przedsięwzięciami całkowicie przygotowanymi do realizacji, posiadającymi doprecyzowane wszystkie elementy niezbędne do ich urzeczywistnienia.
 4. Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Honorowego nad statutową działalnością instytucji, stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji. Prezydent RP nie obejmuje również Patronatem Honorowym zbiórek pieniężnych.
 5. Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciami o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat może dotyczyć pojedynczej edycji danego przedsięwzięcia. 
 6. Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciami, których czas trwania wykracza poza aktualną kadencję.
 7.  Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym lub marketingowym.
 8.  W przypadku pomników lub tablic pamiątkowych Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Honorowego nad ideą budowy oraz samym procesem powstawania pomnika – może natomiast zadecydować o objęciu takiego patronatu nad uroczystością odsłonięcia gotowego pomnika lub tablicy pamiątkowej.
 9.  Prezydent RP może objąć Patronat Honorowy nad filmami lub książkami po ich wcześniejszym zaprezentowaniu przez wnioskodawcę w Biurze Wystąpień i Patronatów Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP.
 10. Prezydent RP nie obejmuje Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciami, które odbywają się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowi zaproszenie Prezydenta RP do patronowania danemu przedsięwzięciu wspólnie z głową państwa, na którego obszarze przedsięwzięcie jest realizowane. 
 11. Objęcie Patronatu Honorowego nad przedsięwzięciem lub przewodniczenie Komitetowi Honorowemu nie oznacza deklaracji osobistego udziału
  Prezydenta RP ani wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Kancelarię Prezydenta RP.
 12. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat Honorowy Prezydenta RP składają pisemny wniosek na adres: Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00–902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]nie później niż 60 dni przed wydarzeniem
 13. Wnioski o Patronat Honorowy Prezydenta RP są rozpatrywane w Biurze Wystąpień i Patronatów Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP – tel. 22 695 22 33, e–mail: [email protected].
 14.  Każdy wniosek powinien zawierać:
  a.      informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e–mail, adresem strony internetowej;
  b.     szczegółowy opis i program przedsięwzięcia;
  c.      informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;
  d.     materiały fotograficzne w przypadku wystaw, przygotowany do druku tekst publikacji w przypadku książek, film w końcowej fazie produkcji, listę referentów w przypadku konferencji naukowych;
  e.      wymagane zgody, zezwolenia i uzgodnienia w przypadku budowy pomników;
  f.       potwierdzenie, że wnioskodawca nie ubiega się o patronaty honorowe innych osób lub instytucji;
  g.      skład komitetów honorowych, organizacyjnych, komitetów budowy oraz kapituł nagród w przedsięwzięciach, których to dotyczy;
  h.     informacje o patronatach medialnych, partnerach przedsięwzięcia oraz formach jego propagowania w mediach;
  i.        informację o innych instytucjach i osobach, których nazwy (nazwiska) lub logo będą promowane w związku z projektem;
  j.        dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej ze strony wnioskodawcy za współpracę z Kancelarią Prezydenta RP.
 1. W przypadku gdy o Patronat Honorowy Prezydenta RP ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp.
 2. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Prezydenta RP wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.
 3. Wnioskodawca może umieścić również Godło RP zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. 
 4. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Honorowego Prezydenta RP, zgodnie z przekazanymi mu przez Biuro Wystąpień i Patronatów Prezydenta wytycznymi, podaje informację o patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem; na stronach internetowych umieszcza link do www.prezydent.pl, w postaci aktywnego logotypu serwisu. 
 5. W świetle Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (§ 24 i 25) nie jest możliwe używanie wizerunku Proporca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w materiałach dotyczących patronatu Prezydenta RP.
 6. GODŁO RP oraz logotyp PREZYDENT.PL można pobrać ze strony www.prezydent.pl (Dla mediów/Materiały do pobrania: 
  https://www.prezydent.pl/dla–mediow/materialy–do–pobrania/godlo–rp
  https://www.prezydent.pl/dla–mediow/materialy–do–pobrania/logotyp–prezydentpl
 7. Po zakończeniu wydarzenia objętego Patronatem Honorowym Prezydenta RP wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Biura Wystąpień i Patronatów Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim materiały prasowe, druki, foldery, plakaty, fotografie i filmy, a także link do strony internetowej przedsięwzięcia.
 8. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania, o którym mowa wyżej, jego kolejny wniosek pozostawiony będzie bez rozpoznania.
 9. Wybrane materiały mogą być opublikowane na stronie www.prezydent.pl. 
 10. Informacja o Patronacie Honorowym Prezydenta RP jest publikowana na stronie www.prezydent.pl w zakładce: Aktualności/PatronatyPrezydentaRP/Patronat Honorowy.