Menu rozwijane

Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego oraz zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach. Jest również menadżerem oświaty i ekologiem. Była Członkiem Zarządu, Radną i Wicestarostą Powiatu Świdnickiego.

W latach 2007–2019 posłanka na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji. W trakcie VIII kadencji, 16 listopada 2015 roku powołana na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej.

W czasie trwania VI kadencji Sejmu była członkiem Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy.

W VII kadencji Sejmu pełniła funkcję członka Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia. Działała również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in w Polsko–Czeskiej i Polsko–Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej oraz pracowała w stałej Podkomisji ds. Energii, gdzie m.in. wspierała prosumentów.

W VIII kadencji sprawowała urząd Ministra Edukacji Narodowej w rządzie premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego.

Stojąc na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadziła reformę edukacji w Polsce. W tym czasie przekształcone zostały gimnazja – powrót do modelu z ośmioletnią szkołą podstawową, po ukończeniu której uczniowie kontynuują edukację w liceum, technikum lub szkole branżowej.

Wspominając swoją misję Ministra Edukacji Narodowej, podkreśla: „Pozwoliliśmy, by rodzice 6–latków decydowali czy ich dziecko będzie się uczyć w szkole czy w przedszkolu. Zrealizowaliśmy wiele programów, które wspierają szkoły: szerokopasmowy internet, multimedialny sprzęt, laboratoria i stołówki. Zapewniliśmy większe uczestnictwo rodziców w życiu placówek edukacyjnych.”.   

Od 2019 roku jest posłanką do Parlamentu Europejskiego. Reprezentuje mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W Parlamencie Europejskim pracuje w komisjach Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Pracując w Parlamencie Europejskim, w 2021 roku założyła formalnie grupę roboczą EKR ds. pochłaniaczy CO2 (ECR Carbon Sinks Working Group)., której jest przewodniczącą.