Menu rozwijane

Paweł Mzyk.jpg [403.79 KB]

Absolwent Politechniki Częstochowskiej (tytuł magistra inżyniera) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia doktoranckie).

Od 2006 roku związany z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym gdzie współtworzył Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania iZarządzania Emisjami).

Obecnie sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym oraz kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Jego główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz system inwentaryzacji i prognozowania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w Polsce.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje będąc Członkiem Rady Konsultacyjnej do spraw GIS (System Zielonych Inwestycji) przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Do jego zadań w tym zakresie należy przede wszystkim opiniowanie programów, projektów oraz regulaminów naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego inwestycji z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji CO2, którego głównymi beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Był również wieloletnim członkiem kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Laureat Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznanej przez Ministra Środowiska.

Uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.