Menu rozwijane

Marek Ryszka.jpg [424.25 KB]

Jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył także specjalistyczne studia podyplomowe: Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej, Politykę Ochrony Środowiska – Ekologię i Zarządzanie oraz Zarządzanie Ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie. Ponadto ukończył Master of Business Administration (MBA). Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy unijnych.

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska i zarządzania. Obecnie, od X 2017 r., z przerwą na pełnienie funkcji kierowniczych tj. Zastępcy Prezesa Zarządu – pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest jednocześnie Przewodniczącym Konwentu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pracował także w Urzędzie m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji. W NFOŚiGW pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Kształtowania Postaw Ekologicznych. W perspektywie finansowej 2007-2013 był ekspertem w Ministerstwie Gospodarki oraz w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. W perspektywie finansowej 2014–2020 jest ekspertem w Ministerstwie Energii oraz w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Jest również członkiem Rady Naukowo–Społecznej LKP „Puszcza Kozienicka”.