Menu rozwijane

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego i opiniodawczego Ministra Klimatu i Środowiska. Katarzyna jest studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest aktywną działaczką na rzecz umocnienia roli młodych w procesach decyzyjnych i polityce. Współorganizowała COY14 – spotkanie młodych przed COP24, w którym uczestniczyła jako wolontariusz i obserwator. Katarzyna reprezentowała młodzież na wielu międzynarodowych spotkaniach, takich jak preCOP, Spotkanie Wysokiego Szczebla w sprawie Klimatu i Zrównoważonego

Rozwoju (UN High–Level Meeting on Climate and Sustainable Development), Abu Dhabi Climate Meeting, COP25 oraz Światowe Forum Miejskie. Współpracowała ze Specjalną Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży Jayathmą Wickramanayake przygotowując Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny. Reprezentowała polską młodzież w oficjalnej delegacji naszego kraju na Szczyt Klimatyczny Sekretarza Generalnego ONZ w Nowym Jorku. Pracuje na rzecz zaangażowania młodzieży w Światowe Forum Miejskie, które odbędzie się w 2022 roku w Katowicach. Katarzyna Smętek jest polską ambasadorką Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu oraz koordynatorką programu „Polska w ONZ” w Stowarzyszeniu Narodów Zjednoczonych w Polsce. Odbyła staże w takich instytucjach jak Parlament Europejski i brytyjska Izba Gmin oraz studiowała na prestiżowym uniwersytecie SciencesPo w Paryżu.