Menu rozwijane

Janusz Sowa.jpg [434.47 KB]

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Michał Sowa. W 1973 roku podjął pracę zawodową na stanowisku asystenta naukowo – dydaktycznego w Instytucie Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W 1982 roku obronił z wyróżnieniem na Wydziale Leśnym pracę doktorską pt. „Badania zmienności dopuszczalnego czasu ekspozycji na drgania mechaniczne i hałas pilarek PS– 180” . W tym samym roku został mianowany adiunktem w Katedrze Użytkowania Lasu i Drewna Akademii Rolniczej w  Krakowie.

Od początku zatrudnienia praca naukowo – badawcza skupiona jest na zagadnieniach związanych z użytkowaniem lasu, szczególnie z problematyką zależności pomiędzy elementami procesu technologicznego pozyskiwania drewna a występującymi zagrożeniami operatorów na stanowiskach roboczych. Przewód habilitacyjny ukończył z wyróżnieniem w grudniu 1995 roku, uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie użytkowania lasu. Po habilitacji kontynuuje badania związane z ergonomiczną optymalizacją stanowisk pracy operatorów leśnych. Obecnie prowadzi w Zakładzie kompleksowe prace naukowe nad opracowaniem ekotechnologii pozyskiwania drewna w  drzewostanach górskich i podgórskich. Innym kierunkiem ostatnio prowadzonych badań jest optymalizacja technologii pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych i popożarowych oraz badania nad sekwestracją drewna składowanego na składach drewna energetycznego.

Od roku 1995 objął stanowisko kierownika Katedry Użytkowania Lasu i Drewna. Aktualnie pełni funkcję kierownika Zakładu Użytkowania Lasu i Drewna, jak również dyrektora Instytutu Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej. W roku 2002 Rada Wydziału Leśnego wybrała go na funkcję prodziekana ds. studentów na kadencję 2002 – 2005. W tym samym roku został powołany na etat profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Krakowie. W roku 2004 uzyskał tytuł profesora, w 2011 został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem PTErg im. Wojciecha Jastrzębowskiego oraz wielokrotnie nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W roku 2017 został odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego oraz tytułem Człowieka Roku Polskich Lasów 2016 a także nagrodą główną im. Dyr. Adama Loreta.

Jest także autorem 340 opracowań naukowych, w tym 114 oryginalnych opublikowanych prac twórczych.