Menu rozwijane

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki urodził się w 1957 r. w Chełmie. W okresie 1976–1981 studiował na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Doktoryzował się w 1985 r. W 1984 r. rozpoczął pracę w Katedrze Hodowli Lasu SGGW w  Warszawie, w której jest zatrudniony do dziś. W okresie 1990–1994 pracował w szwajcarskim Instytucie Badań Lasów, Śniegu i Krajobrazu. W 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2003 r. tytuł naukowy profesora nauk leśnych.

Prof. B. Brzeziecki jest specjalistą z zakresu ekologii i hodowli lasu. Prowadzi badania dotyczące struktury i dynamiki lasów naturalnych, kształtowania drzewostanów o zróżnicowanej strukturze gatunkowej i wiekowej, ochrony przyrody w warunkach lasów zagospodarowanych oraz modelowania i symulacji komputerowej w leśnictwie. Jego dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje ponad 130 recenzowanych prac naukowych (artykułów i książek), oraz liczne opracowania o charakterze popularno–naukowym.

Prof. B. Brzeziecki jest m.in. członkiem PROP, KNLiTD PAN, RN IBL, RN Białowieskiego i Kampinoskiego PN, RN–S LKP ‘Lasy Puszczy Białowieskiej’. Brał udział w pracach Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Od  wielu lat jest członkiem Komitetu Redakcyjnego ‘Sylwana’.

Prof. B. Brzeziecki od 2008 r. pełni funkcję kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Leśnym SGGW, a od początku 2013 r. funkcję kierownika Katedry Hodowli Lasu SGGW.