Menu rozwijane

Andrzej Białkiewicz.jpg [407.79 KB]

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz – rektor Politechniki Krakowskiej (od 2020 r.), wcześniej (2012–2020) prorektor uczelni do spraw ogólnych. Urodził się w 1954 r. w  Czeladzi. Z Politechniką Krakowską jest związany od  prawie 50 lat. Studia na Wydziale Architektury ukończył w 1978 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, którym kierował od 2011 do  2020 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1987 r. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w czerwcu 2018 r. Pracuje także jako członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK) oraz należy do zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Jest autorem lub współautorem 140  publikacji naukowych w  czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii.

Równolegle do pracy badawczej i dydaktycznej na uczelni, prowadził działalność jako architekt, uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce na Ukrainie, Łotwie, w  Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Jest członkiem branżowych organizacji architektonicznych i  budowlanych: SARP, MOIA, Rady Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa, a także członkiem Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne.