Menu rozwijane

Zofia Romaszewska - zdjęcie w treści wpisu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek fizyka. W 1967 r. była współinicjatorką akcji zbierania podpisów pracowników naukowych w obronie Adama Michnika zawieszonego w prawach studenta UW. W latach 1969–1971 prowadziła w swoim mieszkaniu polityczne koło samokształceniowe. Od października 1976 r. organizowała zbiórki pieniędzy dla represjonowanych robotników Radomia i Ursusa. Od 1977 r. wraz z mężem Zbigniewem Romaszewskim kierowała Biurem Interwencyjnym KOR, następnie Komitetem Samoobrony Społecznej KOR dokumentującym przypadki łamania praw człowieka. Redagowała dział Praworządność w „Biuletynie Informacyjnym” KSS KOR. W latach 1980–1981 kierowała pracami Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Inicjatorka reaktywowania stowarzyszenia opieki nad więźniami Patronat. Po 13 grudnia 1981 r. pozostawała w ukryciu, od 1982 r. współorganizowała i była spikerką podziemnego Radia „Solidarność”. Aresztowana przez władze komunistyczne 5 lipca 1982 r., skazana na 3 lata więzienia. Z zakładu karnego wyszła po ogłoszeniu amnestii w lipcu 1983 r. W 1985 r. wyjechała do USA, gdzie stworzyła Polski Fundusz Obrony Prawnej – podstawę materialną jawnej Komisji Interwencji i Praworządności „S”, w której działała w latach 1986–1989.

W latach 1989–1995 dyrektor Biura Interwencji Kancelarii Senatu RP. W 1990 r. współorganizatorka II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie, a w 1998 r. – III MKPCz w Warszawie. Sędzia Trybunału Stanu (1991–1993). Członkini Ruchu Odbudowy Polski (1996–2001), współzałożycielka partii Suwerenność–Praca–Sprawiedliwość (2003), od 2011 r. w radzie stowarzyszenia Solidarni 2010.

Laureatka Nagrody Praw Człowieka Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (1987). Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Orderem Orla Białego (2016); w latach 2008–2010 Kanclerz Kapituły OOP; od 2016 r. Sekretarz Kapituły OOB. Przedstawicielka Prezydenta RP w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Przewodnicząca Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przewodnicząca Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków Odznaczeniowych Opozycji Demokratycznej przy śp. Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim i przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.