Menu rozwijane

Agnieszka Lenartowicz-Łysik - zdjęcie w treści wpisu

Dr, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), gdzie w 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

Od 1998 r. zawodowo jest związana z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność”, gdzie na co dzień zajmuje się koordynowaniem i prowadzeniem szkoleń oraz doradztwem. Z ramienia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego pełniła funkcje członka Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego, członka Komitetu Monitorującego RPO Województwa Śląskiego 2014–2020 oraz stałego zastępcy przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Komitecie Wykonawczym EUROCADRES (2009–2013). Była delegatką NSZZ „Solidarność” na kongresy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (2011, 2015).

Autorka lub współautorka kilku publikacji, w tym: „Rokowania zbiorowe. Praktyczne aspekty, dobre praktyki” (współautorka, 2014) „Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania”, współredaktorka, 2015).

W październiku 2015 r. została powołana na doradcę społecznego Prezydenta RP; jest też przedstawicielem Prezydenta RP do udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego.