Menu rozwijane

Profesor w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, dziekan Wydziału Ekonomicznego, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie. Od 2011 r. członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, w kadencji 2020-2023 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu.

Nieprzerwanie od roku 2008 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, a od 2015 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Od 2009 r. do kadencji 2018-2021 włącznie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, a w latach 2011-2015 pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Pełnił i pełni funkcje eksperckie i doradcze na rzecz administracji centralnej (Kancelaria Prezydenta RP, Senat RP, Sejm RP, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), władz regionalnych oraz organizacji społecznych i zawodowych.

Kierował oraz był wykonawcą licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz projektów realizowanych dla potrzeb praktyki życia gospodarczego i społecznego. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe. Członek wielu komitetów i rad redakcyjnych wydawnictw i czasopism naukowych. Autor i współautor ponad 400 publikacji naukowych z zakresu integracji Polski z Unią Europejską w obszarze sektora żywnościowego i obszarów wiejskich, polityki gospodarczej i polityki rolnej, ekonomii sektora rolno-żywnościowego, handlu zagranicznego produktami rolno-żywnościowymi, rolnictwa europejskiego i światowego, rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

Od roku 2012 r. jest członkiem Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

W 2014 r. za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.