Menu rozwijane

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera i bezpośrednio po nich rozpoczął pracę w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa. Doktoryzował się w  roku 1997, a habilitował w 2007 r. na podstawie rozprawy wyróżnionej Nagrodą Przewodniczącego Wydziału V PAN. Staż naukowy odbywał na Uniwersytecie Technicznym w Zwoleniu. Do 2016 r. zatrudniony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a 1 grudnia 2019 r. mianowany został na stanowisko profesora uczelni.

Pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Inżynierii Produkcji i  Energetyki (2008–2012) oraz (tamże) funkcję kierownika Zakładu Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej (2011–2018). W 2012 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, z czego zrezygnował po objęciu funkcji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, którą pełnił przez dwie kolejne kadencje (2012–2020). Od 1 września 2020 r. jest rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Jego łączny dorobek naukowy obejmuje ponad 100 oryginalnych prac twórczych, autorstwo i  współautorstwo 6 monografii oraz współautorstwo rozdziału w jednej monografii, 6 prac popularnonaukowych oraz 23 ekspertyzy wykonane na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych. Ponadto kierował jednym projektem badawczym NCBiR, a w 7 był jednym z  głównych wykonawców. Pełnił funkcję promotora w dwóch przewodach doktorskich i ponad 80 pracach dyplomowych.

W początkowym okresie większość realizowanych przez niego tematów badawczych dotyczyła problematyki organizacji i ekonomiki w inżynierii rolniczej oraz zagadnień postępu i efektywności postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Po habilitacji obszar badań poszerzył się o ocenę i analizę wykorzystania czynników produkcji w warunkach systemów rolnictwa ekologicznego i  zrównoważonego, a następnie o zagadnienia ekoenergetyki i racjonalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Od czasu studiów ściśle współpracuje z gospodarką i praktyką rolniczą. M.in. od 1993 r. współpracuje z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POLSITA, a także Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. W latach 2016–2020 aktywnie uczestniczył w pracach pierwszego w kraju Związku Uczelni InnoTechKrak, w zakresie wdrażania reformy szkolnictwa wyższego.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej nagrodą zespołową pierwszego stopnia (1999 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002 r.), Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” (2013 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014 r.) oraz 6-ktornie nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora Uniwersytetu Rolniczego Krakowie.