Menu rozwijane

Prof. dr hab. Marian Grzegorz Podstawka. Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Całe życie zawodowe związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa, w 1984 r. stopień doktora na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, w 1996 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i polityki rolnej, w 2002 r. uzyskał stopień profesora nauk ekonomicznych.

W latach 1993-1999 był Prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, od 1999 r. do 2005 r. pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, następnie (2009-2013) był Kierownikiem Katedry Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu, od 2013 roku jest Kierownikiem Zakładu Finansów Publicznych i Prawa.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 15 publikacji książkowych. W ostatnich latach kierownik Studiów Podyplomowych  w zakresie: „Zarządzanie nieruchomościami”, „Finanse Publiczne i Administracja oraz Kadry, Płace i Podatki”. Aktualnie jest kierownikiem studiów podyplomowych: „Ekonomika gospodarstwa rolnego” oraz „Rolnictwo i Ekonomika Gospodarstw Rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”.

Jest liderem i badaczem wielu krajowych i międzynarodowych projektów finansowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBIR, NCN oraz ze środków Unii Europejskiej.

Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, m. in. metodologię badań, podstawy nauk o finansach, finanse, finanse i rachunkowość, finanse publiczne oraz ubezpieczenia. Był promotorem 19 prac doktorskich i około 1500 prac magisterskich i licencjackich.

Poza działalnością naukową jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych między innymi: Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (w latach 2002-2003 był Prezesem tego stowarzyszenia), wielokadencyjny członek  Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodowej Organizacji „Appraisal and Teritorial Economy Research Center” z siedzibą we Włoszech.

W 2019 r. otrzymał tytuł honorowego Profesora Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II . W czasie wolnym zajmuje się hobbistycznie pszczelarstwem, pasjonuje się również wydarzeniami sportowymi.