Menu rozwijane

Magister biotechnologii, doktor chemii, profesor w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Od 2013 r. pełni funkcję kierownika Katedry Chemii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kadencji 2019-2020 i 2021-2024.  Autor 175 publikacji i doniesień, 25 patentów (w tym skomercjalizowanych) i 8 zgłoszeń patentowych. Aktualny współczynnik wpływu IF dla opublikowanych prac wynosi 256.

W obszarach aktywności badawczych znajdują się: szeroko rozumiana jakość ziół i suplementów diety,  analizy związków lotnych surowców roślinnych, farmaceutycznych jak również odpadowych; określanie metodami spektroskopowymi struktur związków pochodzenia naturalnego. W zainteresowaniach naukowych znajdują się również zagadnienia nowoczesnych technologii w produkcji spożywczej. Prof. Antoni Szumny jest:

  • kierownikiem projektów NCN, PARP,  SUSFOOD2 ERA-NET;
  • uczestnikiem licznych staży naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, m. in.: Uniwersytetu w Ljubljanie, Gent, Alicante, Kothen. Współpracuje stale publikując z ośrodkami w Hiszpanii, Malezji, Iranie, Niemczech, Włoszech i Japonii;
  • stałym recenzentem NCBiR i NCN; Recenzował również projekty w Panelu Ekspertów La Caixa Foundation w Barcelonie, Research Foundation – Flanders (FWO) w ramach Strategic Basic Research, Belgia oraz dla Ministerstwa Rolnictwa Izraela;
  • autorem ekspertyz, opracowań dla Sądów i Centralnego Biura Śledczego Policji;
  • od 2018 r. pełni funkcję edytora merytorycznego czasopisma Journal of Food Quality wydawnictwa Hindawi oraz jest edytorem wydań specjalnych czasopism MDPI;
  • członkiem Sekcji Analizy Żywności przy Komitecie Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem w kadencji 2020-2023 Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk;
  • stałym współpracownikiem gospodarczym branży rolniczej, spożywczej,  farmaceutycznej i chemicznej.