Menu rozwijane

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

  • przekazaniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
  • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych sporządzanych na potrzeby karnego postępowania przygotowawczego lub na potrzeby postępowania sądowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego – w to miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc prawna - zdjęcie w treści wpisu

  • W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.