Menu rozwijane

Kto może skorzystać z pomocy? - zdjęcie w treści wpisu

  • Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatne.  Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.
     
  • Istotną zmianą w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wprowadzoną ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) jest poszerzenie zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, która od dnia 16 maja 2020 r., obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

    Przedsiębiorcy, którzy objęci zostali nieodpłatną pomocą prawną, to osoby fizyczne „samozatrudnione” – firmy jednoosobowe niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. To grupa przedsiębiorców, którym nieodpłatna pomoc prawna jest najbardziej potrzebna. Są to przedsiębiorcy zwykle zdani sami na siebie, którzy często samodzielnie, bez pomocy wyspecjalizowanych biur prawnych lub księgowych prowadzą działalność gospodarczą i mierzą się z obowiązkami formalno-prawnymi. Dlatego tej grupie przedsiębiorców pomoc prawna w stanie epidemii i po jej ustaniu jest szczególnie potrzebna.

    W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu. W sytuacji udzielania porady w taki sposób, ze względu na szereg trudności ze złożeniem pisemnego oświadczenia o tym, że beneficjent nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, nie musi on składać takiego oświadczenia, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.