Menu rozwijane

 • Kto jest organizatorem konkursu?

  Organizatorem konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Komu przyznawana jest Nagroda?

  Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest przedsiębiorstwom, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych.

  Nagroda może być przyznana także zespołom badawczym oraz jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

 • Kto może zgłosić kandydatów do konkursu?

  Lista instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów do konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP znajduje się tutaj.

 • W jakich kategoriach przyznawana jest Nagroda?

  Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest w 5 kategoriach głównych (Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna) oraz w 2 kategoriach specjalnych (Badania+Rozwój, STARTUP_PL).

  Prezydent RP może przyznać również nagrody uznaniowe (Nagrodę Indywidualną, Nagrodę Specjalną).

 • Jakie kryteria powinni spełniać zgłaszani kandydaci?

  Kandydaci powinni posiadać miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedzibę (osoby prawne i jednostki organizacyjne) w Polsce, uiszczać podatki w Polsce, regulować terminowo i rzetelnie należności o charakterze publiczno–prawnym, przestrzegać przepisów prawa oraz zatrudniać większość pracowników w oparciu o umowę o pracę (ten zapis nie dotyczy kategorii specjalnych: Badania+Rozwój, STARTUP_PL). Zgłaszani kandydaci powinni kierować się również zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przestrzegać zasad etyki i uczciwej konkurencji.

 • Do kiedy trwa przyjmowanie zgłoszeń?

  Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 12 maja do 24 czerwca 2022 roku.

 • Gdzie znajduje się regulamin konkursu?

  Regulamin konkursu dostępny jest tutaj. W tym miejscu dostępne są również formularze zgłoszeniowe (w formie elektronicznej), które instytucja zgłaszająca wypełnia we współpracy z potencjalnym kandydatem do Nagrody.

 • Jak uzupełnić formularz zgłoszeniowy?

  Formularze zgłoszeniowe są interaktywnymi plikami PDF. Należy wypełnić pola do edycji i zapisać plik. Formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.

 • Kto podpisuje formularz zgłoszeniowy?

  Jeśli uprawnionym do reprezentacji Instytucji zgłaszającej jest marszałek województwa bądź rektor uczelni/dyrektor instytutu, prezes, prezydent, przewodniczący, główny inspektor bądź dyrektor generalny, to on podpisuje formularz zgłoszeniowy. Jeśli wewnętrzne dokumenty organizacyjne upoważniają inną osobę, to ona podpisuje formularz zgłoszeniowy. W tym przypadku wymagamy wskazania koniecznego upoważnienia.

  Kandydat podpisuje natomiast oświadczenia i zgody (zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu).

 • Jak prawidłowo zgłosić kandydata?

  Poprawne zgłoszenie kandydata następuje, gdy instytucja zaproszona do zgłaszania kandydatów w terminie prześle wypełniony formularz zgłoszeniowy (wraz z kompletem wymaganych podpisów oraz pieczęci) oraz krótki opis działalności podmiotu (maksymalnie do 600 znaków), który przygotowuje kandydat. Plik powinien zostać zatytułowany: Opis działalności.

  Zeskanowany formularz zgłoszeniowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: [email protected], z podaniem w tytule wiadomości: Nazwa kategorii Konkursu/Nazwa Instytucji zgłaszającej oraz wysłać go pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres siedziby organizatora, z dopiskiem: „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Biuro Wydarzeń Krajowych”. Wydrukowana wersja formularza zgłoszeniowego może zostać również dostarczona osobiście do Biura Podawczego Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie.