Menu rozwijane

Dr Marek Dietl

Doradca Prezydenta RP.

Prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Adiunkt w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Odbył staże naukowe w University of Essex oraz University of Glasgow.

W latach 1999–2008 pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon–Kucher & Partners. W latach 2008–2012 był menedżerem inwestycyjnym w Krajowym Funduszu Kapitałowym , gdzie później został zastępcą dyrektora inwestycyjnego.

Zasiadał w ponad dwudziestu radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych, komitetach inwestycyjnych (selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.

W ramach działalności społecznej i eksperckiej pełnił funkcję doradcy prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, eksperta Business Centre Club  i Instytutu Sobieskiego. Zasiadał również w Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego oraz kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.