Menu rozwijane

Struktura i kompetencje

Struktura organizacyjna 

W skład Biura wchodzą:

  • Kierownictwo:

Sekretarz stanu w KPRP pełniący funkcję Szefa BPM;

Dyrekcja Biura: Dyrektor pełniący funkcję Zastępcy Szefa BPM i wicedyrektorzy.

 

  • Zespoły Biura:

Zespół Organizacyjny  – koordynacja i realizacja działań mających na celu przygotowanie wydarzeń z zakresu polityki międzynarodowej z udziałem Prezydenta RP i Szefa BPM.

Zespół Analiz – koordynacja i realizacja działań w zakresie obsługi analitycznej i informacyjnej wydarzeń z udziałem Prezydenta RP i Szefa BPM.

Zespół Polityczny – w tym Doradcy Prezydenta RP (etatowi i społeczni) oraz Specjalni Przedstawiciele Prezydenta RP – kontakty instytucjonalne, obsługa Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej i Forum Pozarządowego Polityki Międzynarodowej, prowadzenie komunikacji publicznej, organizacja pracy Kierownictwa Biura. Wchodzący w skład Zespołu Doradcy PRP  i Specjalni Przedstawiciele wykonują obowiązki wedle odrębnych zadań.

Sekretariat ds. Trójmorza – koordynacja i monitorowanie ogółu spraw związanych z zaangażowaniem Prezydenta RP w Inicjatywę Trójmorza.

 

  • Instrumenty otoczenia – jako element tworzenia Biura powołane są bezpośrednio po jego utworzeniu: 

Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej, czyli forum ekspertów, doradców Prezydenta, zajmujących się najważniejszymi wątkami polskiej polityki zagranicznej.

Forum Pozarządowe Polityki Międzynarodowej złożone z ekspertów, analityków i akademików aktywnych na polu polskiej polityki międzynarodowej  – ciało nieformalne na zaproszenie Prezydenta RP.